Információk


Impact Sport fülvédő vadászathoz és lövészethez hangszabályozós

82.483Ft  49.335Ft

 

Elekt­ro­nikus fültok lővészet­hez Hang­szabály­ozós fültok SNR (dB) : 23 H (dB) : 27 M (dB) : 22 L (dB) : 18 Igen na­gy si­kerű a Ho­ward Light Im­pact Sport fültok, me­ly a gyártó által sza­badal­mazta­tott körny­ezet han­gosítási tech­nológiát al­kalmaz­za. Le­hetővé tes­zi a fel­használók számára, ho­gy hall­ja, mi fo­ly­ik körülötte, be­leértve beszélgetése­ket, miközben továbbra is szükséges védel­met ad a han­gos lövések esetén. Ez egy ha­tal­mas biz­tonsági tény­ező a sza­badidős és pro­fess­zi­onális lövészet­ben résztvevők számára. Le­hetőség van a kom­mu­nikációra, a körny­ezet pon­to­sabb érzékelésére és a veszély­hely­zetek könny­ebb el­kerülésére. Min­dezt a fültok úgy éri el, ho­gy min­den oly­an pa­raméterét tud­ja, mint egy másik ha­gy­omány­os tech­nológiájú hallásvédő. Az ÉLES, ERŐS zajt biz­tonságos szint­re csökken­ti Az Im­pact Sport blok­kolja a lövések és erős zaj­jal működő gépek zaját. Aktív elect­ro­nikus szürője segítségével: AZ ELS­ZI­GETELTSÉG ÉRZÉSÉNEK KIKÖSZÖBÖLÉSE ÉRDEKÉBEN FE­LERŐSÍTI A KÖRNY­EZŐ HAN­GO­KAT AZ Im­pact Sport sza­badal­ma­zott hang­ke­zelő tech­nológiájának köszönhetően vi­selője kom­forto­sab­ban il­lesz­ke­dik körny­ezetéhez, mi­vel a fültok fe­lerősíti a körny­ező han­go­kat. Így a fülto­kot használó személy hall­ja a kom­mu­nikáció szem­pontjából fon­tos han­go­kat (mun­katársak, sporttársak beszéde, vészjelzések/fi­gy­el­meztető jelzések). A fe­lerősített han­gok szint­je nem ha­lad­ja meg a 82 dB értéket a hangátvi­telt segítő tech­nológia passzív hallásvédővé válto­zik, ami­kor a zaj eléri a 82 dB értéket. AIR FLOW CONT­ROL TECH­NOLÓGIA (Le­vegő áramlásának szabály­ozása) A Bil­som sza­badal­ma­zott Air Flow Cont­rol™ tech­nológiája min­den frek­vencia esetén op­timális zajcsökkentési tel­jesítmény nyújt anélkül, ho­gy növel­ni kel­lett vol­na a fülto­kok méretét va­gy súlyát. A fültok­ban el­he­ly­ezett kam­ra és a csúcstech­nológiájú nem szőtt réteg irányítja a le­vegő áramlását a fültok bel­sejében, így szabály­oz­va a hang be­jutását a fülbe. Az eredmény: tökéle­tesebb és egy­en­le­tesebb általános zajcsökkentés, ame­ly gy­akor­la­tilag min­den za­jos iparági körny­ezet­ben meg­valósul. Az Air Flow tech­nológia min­den Im­pact Sport fültok­ban alap­fels­ze­reltség.

 

1 év garancia az elektronikus részekre!